Daura surwal Price in Nepal

१६ न. को दौरा – रू १०००।
१८ न. को दौरा – रू ११००।
२० न. को दौरा – रू १२००।
२२ न. को दौरा – रू १२५०।
२४ न. को दौरा – रू १३००।
२६ न. को दौरा – रू १४००।
२८ न. को दौरा – रू १४५०।
३० न. को दौरा – रू १५००।
१५ बर्ष देखी माथी सबैको लागी (दौरा सुर्वाल) को
रू १८०० मात्र ।
ढाका टोपी -रू १५० ।
पुर्बेली ढाका टोपी -रु ३५०।
३ वटा टोपी मात्र रू १०००।
ॐ tshirt -रु ६५०।
woolen jacket -रू २२००
waist coat – रू ३५०-रु ४५०।
Delivery all over nepal &
Delivery charge : 75 – 150(depends on location)
Customer call service :9849594857